ANBI
22427
page-template-default,page,page-id-22427,stockholm-core-1.0.5,select-theme-ver-5.1.4,ajax_fade,page_not_loaded,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive

ANBI

DSTS als ANBI

 

Naam
Stichting Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving

 

Algemeen bekend als
Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving (DSTS)

 

RSIN
8909246

 

Post- en bezoekadres
Nieuwe Herengracht 18, 1018 DP Amsterdam

 

Mailadres
secretariaat@dsts.nl

 

Doelstelling

 • Voortzetting van de dominicaanse theologische traditie
 • Helpen ontwikkelen van een bevrijdende theologie in de West-Europese context
 • Een plaats zijn van theologisch onderzoek, studie en openbaarmaking daarvan naast de van kerken en overheid afhankelijke theologische instellingen

 

Beleidsplan
Uitgangspunten

 • Het theologisch onderzoek is gebaseerd op een kritisch-constructieve omgang met de christelijke traditie in relatie tot de huidige (post/laat)moderne samenleving. Het onderzoek wordt in teamverband uitgevoerd. Externe onderzoekers worden op freelancebasis bij de uitvoering van het onderzoeksproject betrokken. De resultaten van het onderzoeksproject worden in boekvorm gepubliceerd.
 • Op studiedagen/symposia worden de onderzoeksresultaten aan een breder publiek gepresenteerd.
 • Daarnaast verschijnen publicaties en interviews in tijdschriften en overige media.
 • De onderzoeksresultaten worden ook met behulp van lezingen en deelname aan het publieke debat verspreid.

 

Financiën
De stichting werft inkomsten uit subsidie van externe fondsen, incidentele vergoedingen voor lezingen en donaties van particulieren.

 

De stichting heeft een werkkapitaal. Dit is afkomstig uit een jaarlijkse subsidie van het Dominicaans Platform Nederland, aangevuld met de hierboven genoemde inkomsten. Dit wordt beheerd door het bestuur en gedurende het boekjaar aangewend voor de activiteiten van de stichting. Het bestuur stelt hiertoe jaarlijks een begroting op.

 

Hoofdlijnen van het huidige onderzoeksprogramma
In heel West-Europa, en ook in de Nederlandse samenleving, leidt culturele en religieuze diversiteit steeds vaker tot vormen van hybride religiositeit. Er ontstaat een groep van “religieus creatieven”, die hun behoefte aan zingeving vervullen door uit meerdere religieuze bronnen te putten. Naar dit recente fenomeen wordt internationaal wetenschappelijk onderzoek gedaan vanuit verschillende disciplines. Kenmerkend voor het internationale onderzoek is dat wordt uitgegaan van het subjectieve perspectief, d.w.z. vanuit het religieuze subject dat zich richt op meerdere religieuze tradities. Vanuit de sociale wetenschappen en de religiewetenschap wordt dit verschijnsel ingepast in het paradigma van de individualisering van religie (“the subjective turn”). De religieuze zoeker wordt gezien als een consument op een markt van welzijn en geluk. Binnen het Nederlandse onderzoeksveld wordt de tendens om uit meerdere religieuze bronnen te putten vaak geduid als een afname van religieuze binding, zoals bijvoorbeeld in de bekende studie God in Nederland, en het WRR-rapport Geloven in het publieke domein (2007), waarin wordt gesproken van “ongebonden spiritualiteit”. Maar deze afname van religieuze binding verwijst specifiek naar binding met kerkelijke instituten. Ook ongebonden spirituelen binden zich nog steeds aan bepaalde groepen en cursussen.

 

Om bovenstaande redenen wordt de trend om hybride religiositeit louter vanuit individualisering te duiden bekritiseerd (ook vanuit gender studies). Ons onderzoek sluit dan ook aan bij een  andere internationale trend, namelijk om hybride religiositeit  te interpreteren als multiple religious belonging (ook wel multiple religious identity), vertaald als “meervoudige religieuze binding”. Vanuit dit perspectief verwijst hybride religiositeit niet zozeer naar een trivialisering of een afname van religieuze binding, maar naar een transformatie van religieuze binding, een transformatie die wel eens maatgevend kon worden voor de toekomst van religie en daardoor van groot belang is voor de maatschappelijke betekenis en vormgeving van religie. De meervoudige religieuze binding kan een grote rol spelen in de totstandkoming van nieuwe vormen van maatschappelijke en sociale verbondenheid, van een nieuw wij. Voor maatschappelijke instellingen op het gebied van religie, onderwijs en media is het van het grootste belang om op deze trend adequaat te reageren, d.w.z. haar serieus te nemen in plaats van defensief te reageren (zoals de kerken vaak doen) of haar louter als een exponent van secularisatie te zien (zoals in de sociale wetenschappen gebruikelijk is).

 

Het fenomeen van de meervoudige religieuze binding roept vragen op van theologisch, filosofisch, religiewetenschappelijk en maatschappelijk belang. Is meervoudige religieuze binding theologisch gezien daadwerkelijk denkbaar? Zou ze als toekomstig model voor religieuze binding kunnen dienen? Laten de vertegenwoordigers van de religieuze avant-garde op het gebied van meervoudige religieuze binding zien hoe het mogelijk is om op vruchtbare wijze inzichten uit andere religieuze tradities in de eigen religie te integreren? Of is de meervoudige religieuze binding een symptoom van decadentie en verval in de postmoderne westerse wereld, een teken van religieus consumentisme en het onvermogen zich religieus te binden?

 

Tegen dit laatste pleit de observatie, dat meervoudige religieuze binding al geruime tijd in verschillende Aziatische culturen gemeengoed is (zie bijvoorbeeld de publicaties van Phan). Er bestaan ook specifieke Aziatische hermeneutische modellen voor religieuze pluraliteit die meervoudige religieuze binding mogelijk maakten, zoals bijvoorbeeld de opvatting van de sanjiao, de drie leringen (boeddhisme, daoïsme en confucianisme). Zijn er parallellen aan te wijzen tussen de nieuwe meervoudige religieuze binding in het Westen, en traditionele vormen van meervoudige religieuze binding in Oost-Azië? Kunnen die traditionele Aziatische vormen wellicht ook als hermeneutisch model dienen om het fenomeen van meervoudige religieuze binding te verstaan?

 

Het religiewetenschappelijke en theologische  onderzoek naar meervoudige religieuze binding neemt de laatste jaren sterk toe. Uit dat onderzoek komt naar voren, dat deze thematiek een interdisciplinaire benadering behoeft. Er is niet alleen een veelheid aan theologische perspectieven (praktische theologie, theologie van de spiritualiteit, feministische theologie, systematische theologie) op dit gebied, maar ook binnen de religiepsychologie, religiesociologie en religiegeschiedenis vormt zij een beloftevolle thematiek. Daarnaast zijn de interculturele filosofie en theologie onontbeerlijk bij onderzoek naar meervoudige religieuze binding.

 

Bestuur
Het bestuur kent een voorzitter, secretaris, penningmeester en leden.

 

De huidige samenstelling van het bestuur is:

 

 • Voorzitter: prof. dr. S.C. van Bijsterveld
 • Secretaris: mw. P.A.F. Wolthuis-Flik
 • Penningmeester: ing. F.D.A. Peperzak
 • Lid: mr. H.J. Kaiser
 • Lid: drs. H.G. Vis

 

Beloningsbeleid
De bestuursleden van de stichting ontvangen vergoeding van reëel gemaakte onkosten die direct verband houden met hun bestuurswerk. Zij ontvangen verder geen beloning voor hun werkzaamheden.

De directeur en overige stafleden van het DSTS worden beloond overeenkomstig het Rechtspositiereglement voor personeel in dienst van orden en congregaties, zoals vastgesteld door de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR).

 

Verslag van recente activiteiten
Voor een verslag van de recente activiteiten verwijzen wij naar het meest recente jaarverslag.

 

Financiële verantwoording
Voor de financiële verantwoording verwijzen wij naar de jaarrekening van 2015