Anke Liefbroer

Anke Liefbroer deed bij het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving (DSTS) onderzoek naar meervoudige religieuze binding (‘Multiple religious belonging’) onder bezoekers en begeleiders van activiteiten van de Dominicaanse centra.

 

Doel van dit onderzoek is om meer te weten te komen over in hoeverre men uit meer dan één religieuze traditie of levensbeschouwing put en wat dit zou kunnen betekenen voor de behoefte en het aanbod aan activiteiten gericht op deze doelgroep. Vragen die daarbij aan bod komen zijn bijvoorbeeld: Hebben mensen die uit meerdere religies of levensbeschouwingen putten een andere interesse voor activiteiten dan mensen die uit één religie of levensbeschouwing putten? In hoeverre heeft men interesse in activiteiten gericht op het combineren van elementen uit verschillende religies of levensbeschouwingen? En wat zienaanbieders van activiteiten aan mogelijkheden en beperkingen hiervoor? Om dit veld in kaart te brengenwordt een enquête verspreid onder bezoekers en begeleiders van Dominicaanse centra. De bedoeling is de inzichten die uit de enquête blijken te presenteren in een onderzoeksrapport en in vak- en/of wetenschappelijke tijdschriften.

 

Naast haar werk bij het DSTS is Anke verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam, waar zij onderzoek doet naar interlevensbeschouwelijke geestelijke verzorging. Hierbij bekijkt zij hoe geestelijke verzorging vorm krijgt wanneer zorg wordt verleend aan een religieus of levensbeschouwelijk diverse groep. In haar onderzoek probeert zij aspecten vanuit haar achtergrond in de religiewetenschap te combineren met kennis en onderzoeksmethoden vanuit haar studieachtergrond in de psychologie. Met de onderzoeken hoopt zij meer te ontdekken over beweegredenen van mensen, wat hen motiveert, hoe zij met elkaar interacteren en op welke wijze zij het leven tot een zinvol geheel (proberen te) maken.

 

LinkedIn

Facebook

Publicaties